No Title Author Volume Page
1 Lysobacter arenosi sp. nov. and Lysobacter solisilvae sp. nov. isolated from soil Kyeong Ryeol Kim†, Kyung Hyun Kim†, Shehzad Abid Khan, Hyung Min Kim, Dong Min Han, and Che Ok Jeon* vol.59,No.8,2021 709–718
2 Response of sheep rumen fermentation and microbial communities to feed infected with the endophyte Epichloë gansuensis as evaluated with rumen-simulating technology Yaling Ma, Hucheng Wang*, and Chunjie Li* vol.59,No.8,2021 719–728
3 Effect of exopolysaccharides of Paenibacillus polymyxa rhizobacteria on physiological and morphological variables of wheat seedlings Irina V. Yegorenkova*, Kristina V. Tregubova, Alexander I. Krasov, Nina V. Evseeva, and Larisa Yu. Matora vol.59,No.8,2021 729–735
4 The role of Jacalin-related lectin gene AOL_s00083g511 in the development and pathogenicity of the nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora Xinyuan Dong1,2,3, Jiali Si1,2,3, Guanghui Zhang1,2,3, Zhen Shen1,2,3, Li Zhang1,2,3, Kangliang Sheng1,2,3, Jingmin Wang1,2,3, Xiaowei Kong1,2,3, Xiangdong Zha1,2,3, and Yongzhong Wang1,2,3,4* vol.59,No.8,2021 736–745
5 The putative sensor histidine kinase VadJ coordinates development and sterigmatocystin production in Aspergillus nidulans Yanxia Zhao1, Mi-Kyung Lee2, Jieyin Lim3, Heungyun Moon3, Hee-Soo Park4, Weifa Zheng1*, and Jae-Hyuk Yu3,5* vol.59,No.8,2021 746–752
6 Genetic diversity and population structure of the amylolytic yeast Saccharomycopsis fibuligera associated with Baijiu fermentation in China Ju-Wei Wang1,2, Pei-Jie Han1, Da-Yong Han1,2, Sen Zhou3, Kuan Li1, Peng-Yu He1,2, Pan Zhen4, Hui-Xin Yu4, Zhen-Rong Liang5, Xue-Wei Wang1, and Feng-Yan Bai1,2* vol.59,No.8,2021 753–762
7 CagL polymorphisms between East Asian and Western Helicobacter pylori are associated with different abilities to induce IL-8 secretion Yun Hui Choi1†, Jing Lai1†, Myeong-A Kim1, Aeryun Kim1, Jinmoon Kim1, Hanfu Su2*, Linhu Ge2*, and Jeong-Heon Cha1,2* vol.59,No.8,2021 763–770
8 NF-κB/ROS and ERK pathways regulate NLRP3 inflammasome activation in Listeria monocytogenes infected BV2 microglia cells Lin Yuan1,2, Yurong Zhu1,3, Shuang Huang1, Lin Lin1, Xugan Jiang1, and Shengxia Chen1* vol.59,No.8,2021 771–781
9 Incomplete autophagy promotes the replication of Mycoplasma hyopneumoniae Zhaodi Wang†, Yukang Wen†, Bingqian Zhou, Yaqin Tian, Yaru Ning, and Honglei Ding* vol.59,No.8,2021 782–792
10 Pathogenomics of Streptococcus ilei sp. nov., a newly identified pathogen ubiquitous in human microbiome Dong-Wook Hyun1, Jae-Yun Lee1, Min-Soo Kim1, Na-Ri Shin1, Tae Woong Whon1, Kyung Hyun Kim2, Pil Soo Kim1, Euon Jung Tak1, Mi-Ja Jung1, June Young Lee1, Hyun Sik Kim1, Woorim Kang1, Hojun Sung1, Che Ok Jeon2, and Jin-Woo Bae1 vol.59,No.8,2021 793-806