No Title Author Volume Page
1 [Minireview]Cytoplasmic molecular chaperones in Pseudomonas species Hyunhee Kim1, Seongjoon Moon1, Soojeong Ham1, Kihyun Lee2, Ute Römling3, and Changhan Lee1* vol.60,No.11,2022 1049-1060
2 Description of Deefgea piscis sp. nov., and Deefgea tanakiae sp. nov., isolated from the gut of Korean indigenous fish Do-Hun Gim1, So-Yeon Lee1, Jeong Eun Han1, Jae-Yun Lee2, Seo Min Kang1, and Jin-Woo Bae1,2* vol.60,No.11,2022 1061-1069
3 Rasiella rasia gen. nov. sp. nov. within the family Flavobacteriaceae isolated from seawater recirculating aquaculture system Seong-Jin Kim1, Young-Sam Kim2, Sang-Eon Kim1,3, Hyun-Kyoung Jung2, Jeeeun Park1,3, Min-Ju Yu1, and Kyoung-Ho Kim1,3* vol.60,No.11,2022 1070-1076
4 Correlation between fat accumulation and fecal microbiota in crossbred pigs Xin Li, Mengyu Li, Jinyi Han, Chuang Liu, Xuelei Han, Kejun Wang, Ruimin Qiao, Xiu-Ling Li*, and Xin-Jian Li* vol.60,No.11,2022 1077-1085
5 Expression and purification of intracrine human FGF 11 and study of its FGFR-dependent biological activity Kyeong Won Lee1, Young Jun An1, Janet Lee1, Ye-Eun Jung2, In Young Ko3, Jonghwa Jin3, Ji Hoon Park3, Won Kyu Lee3, Kiweon Cha4, Sun-Shin Cha2, Jung-Hyun Lee1,5, and Hyung-Soon Yim1* vol.60,No.11,2022 1086-1094
6 Sulforaphane kills Mycobacterium tuberculosis H37Ra and Mycobacterium smegmatis mc2155 through a reactive oxygen species dependent mechanism Yongjie Zhao, Shengwen Shang, Ya Song, Tianyue Li, Mingliang Han, Yuexuan Qin, Meili Wei, Jun Xi*, and Bikui Tang* vol.60,No.11,2022 1095-1105
7 Hepatitis B virus (HBV) codon adapts well to the gene expression profile of liver cancer: an evolutionary explanation for HBV’s oncogenic role Chunpeng Yu1, Jian Li1, Qun Li1, Shuai Chang1, Yufeng Cao2, Hui Jiang2, Lingling Xie1, Gang Fan3, and Song Wang1* vol.60,No.11,2022 1106-1112
8 Inhibition of KIF20A suppresses the replication of influenza A virus by inhibiting viral entry Hoyeon Jeon1, Younghyun Lim1, In-Gu Lee1, Dong-In Kim1, Keun Pil Kim1, So-Hee Hong2, Jeongkyu Kim1*, Youn-Sang Jung1*, and Young-Jin Seo1* vol.60,No.11,2022 1113-1121