No Title Author Volume Page
1 Vagococcus zengguangii sp. nov., isolated from yak faeces Yajun Ge1, Dong Jin1,2,3, Xin-He Lai4, Jing Yang1,2,3, Shan Lu1,2,3, Ying Huang2, Han Zheng2, Xiaoyan Zhang1, and Jianguo Xu1,2,3 vol.59,No.1,2021 1–9
2 Monthly distribution of ammonia-oxidizing microbes in a tropical bay Tie-Qiang Mao2, Yan-Qun Li2, Hong-Po Dong1*, Wen-Na Yang2, and Li-Jun Hou1 vol.59,No.1,2021 10–19
3 Diversity and composition of microbiota during fermentation of traditional Nuodeng ham Xiao-mei Zhang1,2,3, Xi-jun Dang1,3, Yuan-bing Wang1,3, Tao Sun1,3, Yao Wang1,3, Hong Yu1,3*, and Wu-song Yang4 vol.59,No.1,2021 20–28
4 Extracellular products-mediated interspecific interaction between Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli Yang Yuan1, Jing Li1, Jiafu Lin1, Wenjuan Pan1, Yiwen Chu1, Balakrishnan Prithiviraj2, Yidong Guo1, Xinrong Wang1*, and Kelei Zhao1* vol.59,No.1,2021 29–40
5 Genetic linkage map construction and quantitative trait loci mapping of agronomic traits in Gloeostereum incarnatum Wan-Zhu Jiang1,2, Fang-Jie Yao1,3*, Li-Xin Lu3, Ming Fang3, Peng Wang1, You-Min Zhang3, Jing-Jing Meng3, Jia Lu1, Xiao-Xu Ma1, Qi He1, and Kai-Sheng Shao3 vol.59,No.1,2021 41–50
6 The synergy effect of arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis and exogenous calcium on bacterial community composition and growth performance of peanut (Arachis hypogaea L.) in saline alkali soil Dunwei Ci1, Zhaohui Tang2, Hong Ding1, Li Cui3, Guanchu Zhang1, Shangxia Li1, Liangxiang Dai1, Feifei Qin1, Zhimeng Zhang1, Jishun Yang1*, and Yang Xu1* vol.59,No.1,2021 51–63
7 The putative polysaccharide synthase AfCps1 regulates Aspergillus fumigatus morphogenesis and conidia immune response in mouse bone marrow-derived macrophages Sha Wang1, Anjie Yuan2, Liping Zeng2, Sikai Hou2, Meng Wang2, Lei Li2, Zhendong Cai3*, and Guowei Zhong2* vol.59,No.1,2021 64–75
8 Alcohol dehydrogenase 1 and NAD(H)-linked methylglyoxal oxidoreductase reciprocally regulate glutathione-dependent enzyme activities in Candida albicans Sa-Ouk Kang1* and Min-Kyu Kwak2* vol.59,No.1,2021 76–91
9 The cytoplasmic loops of AgrC contribute to the quorum-sensing activity of Staphylococcus aureus Qian Huang, Yihui Xie, Ziyu Yang, Danhong Cheng, Lei He, Hua Wang, Qian Liu*, and Min Li* vol.59,No.1,2021 92–100
10 Adenosylhomocysteinase like 1 interacts with nonstructural 5A and regulates hepatitis C virus propagation Yun-Sook Lim1, Han N. Mai1,2, Lap P. Nguyen1, Sang Min Kang3, Dongseob Tark3, and Soon B. Hwang1,2 vol.59,No.1,2021 101–109
11 [Erratum]Aeromicrobium endophyticum sp. nov., an endophytic actinobacteriumAeromicrobium endophyticum sp. nov., an endophytic actinobacterium Fei-Na Li1, Shui-Lin Liao2,3,4, Shao-Wei Liu1, Tao Jin2,3, and Cheng-Hang Sun1 vol.59,No.1,2021 110–111